Et hestehode foran på fornybar i utviklingsland

Norge har den mest utviklede klyngen av bedrifter som satser på fornybar energi i utviklingsland av de skandinaviske landene.

Norge har den mest utviklede klyngen av bedrifter som satser på fornybar energi i utviklingsland av de skandinaviske landene.

– Norge er i ferd med å etablere et grønt konkurransefortrinn innen fornybar energi i utviklingsland, sier Trine K. Berentsen, leder i Solenergiklyngen.

Det viser ny rapport Multiconsult har utarbeidet for ZERO, Solenergiklyngen og Norfund. Vi kan likevel lære av dansk og svensk politikk for å fremme slike investeringer.

I rapporten “Scandinavian Investments in Renewable Energy in Developing Countries” har Multiconsult kartlagt investeringene i fornybar energi i utviklingsland fra de skandinaviske landene og verktøyene disse bruker for å fremme slike investeringer.

Hovedfunnet er at Norge i dag har langt flere bedrifter enn våre naboland med betydelig ekspertise og erfaring innen utvikling og investering i fornybar energi i utviklingsland, og at vi ser en framvoksende klynge med betydelig potensiale, bestående av alt fra store selskaper som Statkraft, SN Power og Scatec Solar, til mindre kjente selskaper som Empower New Energy, Bright Products og Kube Energy.

Klyngen et viktig virkemiddel for klima og utvikling
– I kampen mot klimaendringer står ett av de viktigste slagene om hvorvidt utviklingsland vil basere sin vekst ut av fattigdom på fossile eller fornybare energikilder. Rapporten viser at Norge er i ferd med å utvikle en næringsklynge som, med de rette insentivene, kan gi viktige bidrag til å vinne dette slaget, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Figuren gir en oversikt over Skandinaviske aktive selskaper innen fornybarsektoren i utviklingsland.

En av driverne for utviklingen av klyngen er en sterkere politisk prioritering av investeringer i fornybar energi gjennom Norfund enn våre naboland har gitt til sine tilsvarende investeringsfond.

– Tilgang på energi er avgjørende for at fattige land skal kunne få nødvendig vekst. Norfund setter stor pris på at flere norske fornybar energi-aktører viser interesse for utviklingsland og har fått erfare at det er mulig å få god avkastning på slike investeringer, sier Tellef Thorleifsson, adm.dir. i Norfund.

Behov for bedre garantiordninger
Rapportens gjennomgang av virkemiddelbruk i de tre landene viser imidlertid også at vi har noe å lære av danskene og svenskene, ikke minst deres bruk av garantier for å håndtere og redusere risiko for investorene.

– Det er svært interessant at Danmark har lykkes i å mobilisere flere pensjonsfond inn i investeringer i fornybar energi, gjennom et felles fond støttet av garantier. Svenskenes bruk av delvis bistandsfinansierte garantier, er også noe Norge bør kunne lære av, sier Trine K. Berentsen, leder i Solenergiklyngen.

Figuren viser investeringer gjort av norske selskaper og private investorer. De private utviklerne og investorene i Norge representerer investeringer på 2.85 milliarder USD.

I statsbudsjettforliket ble regjeringspartiene og KrF enige om at regjeringen skal utrede ulike modeller for en egen garantiordning for fornybar energi i utviklingsland, fram mot revidert statsbudsjett.

– Denne rapporten gir et godt grunnlag til en slik utredning, som vi håper og tror vil føre til opprettelsen av en ny garantiordning, som kan mobilisere større investeringer, sier Holm.

Gode muligheter for videre vekst
– Norfund er klar for videre vekst innen dette markedet, og vi er stadig på utkikk etter flere kompetente nordiske og internasjonale samarbeidspartnere, sier Thorleifsson.

– Norge er i ferd med å etablere et grønt konkurransefortrinn innen fornybar energi i utviklingsland. Dette er en styrke vi må bygge videre på. Vi utfordrer norske myndigheter til å utnytte denne muligheten til det ultimate kinderegget: bekjempe klimaendringer, bekjempe fattigdom og skape nye bærekraftige, grønne arbeidsplasser, sier Berentsen.

Om bestillerne
ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at klima er den viktigste miljøsaken, og arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp. Vår oppgave er å sikre en praktisk og raskest mulig overgang fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løsninger.

Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenerginæringen i Norge, som jobber mot det norske og det internasjonale markedet. Klyngen består av mer enn 80 næringslivspartnere, større R&D institusjoner, samt regionale og nasjonale offentlige samarbeidspartnere. Klyngen jobber for å styrke de norske partnernes innovasjonsevne og konkurransekraft, og for å tilby både det norske og det internasjonale markedet ren, fornybar og bærekraftig solenergi.

Norfund – Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland –bidrar til økonomisk utvikling og bærekraftige arbeidsplasser i fattige land gjennom investeringer i og utvikling av lønnsomme bedrifter. Halvparten av porteføljen er investert i ren energi. Videre investerer Norfund i sektorene finans og landbruk. Afrika sør for Sahara er prioritert geografisk region, men Norfund investerer også i sentral Amerika og i utvalgte land i sørøst Asia.

English EN Norsk bokmål NO