Solkraft i Norge: Økte med 29 prosent på ett år

Det ble installert totalt ca. 23,5 MWp sol i Norge i 2018, som betyr en vekst i solkraftmarkedet på 29% i forhold til 2017.

Det viser ferske tall som Multiconsult har hentet inn fra bransjen for Solenergiklyngen. Det er nettilknyttede solcelleanlegg som utgjør hoveddelen av det totale markedsvolumet. Fortsatt prisfall og økte strømpriser, samt mer oppmerksomhet rundt solenergi forklarer en del av veksten.

52% økning i akkumulert kapasitet
Samlet akkumulert effektkapasitet økte med 52% sammenliknet med 2017, og utgjør nå omtrent 68 MWp ved utgangen av 2018. Installering av nye solenergianlegg i Norge har hatt en sterk økning de siste årene. Økningen har skjedd både i nærings- og privatmarkedet.

Et av Askos anlegg på Kalbakken i Oslo.

 Underskogen vokser
– Vi ser nå at solenergi sprer seg veldig godt i bredden. Det har de siste årene vært en sterk markedsvekst, der selskaper som Asko og NorgesGruppen har vært pionérer og satt standarden for klima- og miljøriktig opptreden. De har dermed gjort det mulig for veldig mange flere å følge etter. I 2018 ble det flere installasjoner hos små og mellomstore bedrifter. I sum ser det ut til at AS Norge melder seg på i bredden i klima- og miljøarbeidet, og ser solenergi som en helt naturlig del av satsningen, sier Thor Christian Tuv, daglig leder i FUSen.

Geografisk spredning
Otovo, som leverer til privatmarkedet, ser også svært positive resultater i 2018.
– 2018 var et vekstår der naboer rekrutterte naboer. Det var et tørt år med dyr strøm og mye sol, der solcellene hadde sin høyeste lønnsomhet noensinne. Etterspørselen var mye drevet av muligheten for å redusere strømprisen. Det var ikke bare «de grønne» og «tech-entusiastene» som installerte solcelleanlegg på taket, men vanlige folk som ville spare penger, sier Andreas Thorsheim, daglig leder i Otovo.

Mer lønnsomhet ga også en effekt på den geografiske spredningen.
– Vi opplevde en spredning fra Oslofjord-området mot resten av Østlandet og Sør-Vestlandet i fjor. Så langt i år ser det ut til at 2019 blir gjennombruddsåret for Vestlandet, sier Thorsheim.
Tall fra Enova støtter opp om veksten. Enova støttet 50 prosent flere anlegg hos husholdninger i 2018 sammenliknet med 2017.

Flere aktører
For den norske solenergiklyngen har veksten gitt nye medlemmer.

Trine Kopstad Berenten, daglig leder i Solenergiklyngen.

– Stadig flere selskaper tar solenergi inn i sine porteføljer. Større energiselskaper og entreprenører er eksempler på nye deltakere i klyngen. På den måten blir solenergi en mer integrert del av energimiksen, sammen med vannkraft og fjernvarme, og det ønsker vi velkommen. Utbyggere som krever aktive fasader, bærekraftige løsninger og plusshus-nivå bidrar også godt. Vi ser også at smart-grid, smarte styringssystemer og energilagring bidrar til å drive det norske solmarkedet fremover, sier daglig leder Trine K. Berentsen i Solenergiklyngen.

Rigger for eksport
Berentsen mener det er viktig at norsk solenergibransje får gode vilkår i Norge og kan bygge kompetanse, når bransjen nå opplever en eksepsjonell økning internasjonalt.
– Da må vi ha et godt hjemmemarked og et godt grunnlag for å kunne ta de viktige markedsandelene ute for vår nye, grønne eksportnæring, sier Berentsen.

Hva betyr det?

  • Bidraget i kW fra 2018 vil forsyne cirka 1058 boliger*
  • Ser man på all solkraft under ett vil det nå være drøyt 3060 «solboliger» i Norge *Antagelser: 900 kWh/kWp i snitt for anleggene. 20000 kWh/bolig/år

 Solvarme tall

På solvarme er det ikke ikke like gode tall å melde. Men vi er fornøyd med å ha samlet tall for bransjen også på solvarme og potensialet for solvarme burde være stort. En oppsummering finner du her Oppsummering_Solvarmeanlegg i Norge_2018

English EN Norsk bokmål NO