Utlysning NDF og Skattefunn

Skattefunn 2019. Frist for innsending av søknad er 01.september, men søk nå!

Utlysning fra Nordic Development Fund i Helsinki.

NDF har jevnlig utlysninger som gir tilskuddsmulighet for bedrifter som arbeider med miljøprosjekter i utviklingsland.

Det er nå en snarlig utlysning med temaet ”Testing the viability of innovative climate solutions”.

Denne har søknadsfrist for konsept 5. september. De som går videre skal levere en komplett søknad 16.desember.

Tilskuddsmidler på inntil EUR 500.000 gis til partnerskap mellom nordisk bedrift eller institusjon, og lokale partnere i utviklingsland. Det kreves kun 25 % medfinansiering.

Tema for prosjektet er vidt. Det er gitt preferanse til prosjekter i 21 definerte land i 3 verdensdeler.

Nåløyet for å få godkjent søknaden er trangt, da vi har erfart at bare ca. 10 % av søknadene i tidligere runder har nådd opp. Etter søknadsfrist 5. september vil NDF lage en shortlist over de mest interessante prosjekt som skal utdypes og evt. realiseres.

Skattefunn

Skattefunn-ordningen har nylig vært gjennom en evaluering utført av Samfunnsøkonomisk analyse. Skatteetaten har i forbindelse med kontroller avdekket misbruk av ordningen. Finansdepartementet har ut fra disse tiltakene foreslått noen endringer og presiseringer rundt skattefunn.

Dette har nok også sammenheng med at refusjonene øker betydelig. Antall bedrifter som benyttet seg av Skattefunn økte fra om lag 2.700 i 2013 til 4.400 i 2017.

Noen vesentlige endringer:

  • Maksimal timesats økes til NOK 650. Samme maksimale timesats benyttes ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående foretak.
  • Skattedirektoratet foreslår at fradragsretten for innkjøp begrenses til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS, samt land Norge har skatteavtale med.
  • Fradragsprosenten settes til 19 % for alle bedrifter
  • Det stilles krav om revisors attestasjon av kostnadene.
  • Prosjektregnskapet må føres løpende gjennom året. Som dokumentasjon av personal- og indirekte kostnader må det kunne fremlegges timelister for FoUpersonale som viser, fordelt pr. dag, navn på FoU-person, antall timer samt hvilke delmål som er bearbeidet. FoU-personale og prosjektleder skal løpende signere timelisten.

Departementet foreslår at underleverandører som leverer tjenester mv. til Skattefunnforetak, skal utarbeide prosjektregnskap for oppdraget sitt. Kravet til å vedlegge prosjektregnskap begrenses til de tilfeller der oppdraget overstiger NOK 100.000.

Skattefunn 2019

Frist for innsending av søknad er 01.september, men søk nå! Søk her

Til tross for tidligere omtalte uklarheter, vil vi på det sterkeste anbefale alle bedrifter som har relevante prosjekter å benytte seg av denne svært gunstige ordningen. Vi vil samtidig oppfordre til å søke nå og ikke utsette arbeidet med søknaden/-e så lenge at det blir et voldsomt stress inn mot tidsfristen. Da vet man kanskje heller ikke resultatet av søknaden før i desember

English EN Norsk bokmål NO