Når nettariffer utfordrer bolig- og klimapolitiske mål satt av Stortinget

11 sentrale forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og næringsorganisasjoner har skrevet et felles brev med bekymring om at fremtidig nettleiestruktur kan hindre realisering av vedtak fra Stortinget om energisparing, lokal energiproduksjon og elektrifisering av transportsektoren.

I brevet kommer det frem at det foregår et arbeid hos NVE som vil ha stor betydning for realisering av bolig- og klimapolitiske mål satt av Stortinget.

NVE jobber for å endre tariffstrukturen for nettleien til de fleste nettkundene. Blant endringene som er varslet i høringsmøter er en vesentlig reduksjon i det variable energileddet i nettleien.

– Går dette gjennom blir det mindre lønnsomt å investere i energisparing, varmepumper og solenergianlegg, siden avskrivningsperioden blir mye lengre, sier Trine Kopstad Berentsen i en kommentar.

– Det vil også kunne ramme mange tusen arbeidsplasser solenergibransjen i tillegg til de som utfører energieffektiviseringstiltak og installerer varmepumper. Det er det siste vi trenger nå, avslutter Trine Kopstad Berentsen.

Avsenderne er enige om at saken er alvorlig og må behandles politisk i Stortinget. En av anbefalingene fra gruppen er at Stortingspolitikerne ber regjeringen sett ned et utvalg, med bred representasjon også fra brukersiden og andre interessenter, som får som mandat å samle kunnskap og berede grunnen for forbedringer i nettleiestrukturen som tjener politiske mål og kan få bred aksept.

Les brevet fra de 11 organisasjonene.

English EN Norsk bokmål NO