Miljøvennlige husstander kan få doblet nettleien

Norsk Solenergiforening og Solenergiklyngen fikk utarbeidet en rapport omkring hvordan NVEs tidligere foreslåtte tariffendringer ville slå ut for ulike forbrukergrupper. Resultatet viste at det ville lønne seg å være energisløser fremfor en miljøbevisst forbruker som har gjennomført ENØK-tiltak.

Politisk oppmerksomhet rundt miljøtiltaket solceller

Etter at rapporten ble sluppet har det vært flere mediaoppslag som også har medført at det har blitt satt oppmerksomhet på solceller i politiske miljø. Dette anser Solenergiklyngen som positivt da det er viktig at det skapes forståelse for de konsekvenser som en endring i tariffering kan skape for de forbrukere som har investert i ENØK-tiltak, sier Barbro Renland Nordby, policyansvarlig i Solenergiklyngen.

Ønsker dere å lese om noen reaksjoner fra politikere har ABC Nyheter en sak med flere politiske parti som uttaler seg.

Nytt forslag på nyåret

NVE har varslet at de kommer med et nytt forslag på nyåret. Solenergiklyngen ser frem til NVE sine forslag og hvordan de vil påvirke de forbrukere som har tatt og vil ta miljøansvar.

Under kan du lese pressemeldingen som ble sendt ut:

Ny rapport viser at planlagte endringer i tariffer kan slå hardt ut på strømregningen til tusenvis av norske husholdninger som har investert i miljøvennlige tiltak. Norsk solenergiforening og Solenergiklyngen advarer mot konsekvensene av endringene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lenge jobbet med innføring av nye effekttariffer på nettleie. De hardt kritiserte forslagene til NVE, som forrige gang de ble presentert måtte trekkes tilbake, ser nå ut til å komme i en ny drakt i løpet av høsten.

Nå viser en ny rapport fra analysebyrået NyAnalyse, utarbeidet på vegne av Norsk solenergiforening og Solenergiklyngen, at konsekvensene kan bli store for miljøvennlige husstander. Tusenvis av norske husstander som allerede har investert i ENØK-tiltak, eksempelvis utbedret isolering, installert varmepumpe eller solceller på taket, vil nemlig sitte igjen med dyrere strømregning.

I noen av de forespeilte utfallene vil man kunne få en årlig kostnadsøkning på nettleien på inntil 3.500 kroner, noe som for den aktuelle gruppen tilsvarer en dobling av utgiftene.

– Rapporten er oppsiktsvekkende og viser at husholdninger kan tape store summer på å ha fulgt myndighetenes oppfordring om å energieffektivisere boligen sin. Dette er dårlige nyheter for både forbrukerne og miljøet, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

Belønner energisløsing

Rapporten har analysert konsekvensene nye tariffer vil ha på ti husholdninger i fem nettområder i Norge, sett opp mot fire varianter av ny nettleie. Dette resulterer i totalt 200 potensielle forbrukersituasjoner. En generell trend ved de nye tariffene er at jo lavere forbruk man har, jo dyrere strømregning.

Dette gjør at den den som rammes aller hardest er en ung, enslig forbruker i en liten bolig som allerede er energieffektiv, typisk moderne blokkbebyggelse eller hybelleiligheter. Denne gruppen vil kunne få økt sin årlige strømregning med opp mot 3.500 kroner, altså over dobbelt så mye som i dag (se Tabell 1 lenger ned på siden). På andre siden har du familie med barn i ungdomsalder, stor tomannsbolig og høyere forbruk enn normalen, som kan få opp til 4.000 kroner mindre i strømregning.

– Jeg forstår at NVE har et ansvar for belastningen på strømnettet, men med den varslede tariffendringen risikerer vi en situasjon der energisløsing belønnes. Det virker som klima- og forbrukerhensyn helt har havnet i glemmeboken, uttaler Ragnhild Bjelland-Hanley, daglig leder i Norsk solenergiforening.

Mangler dokumentasjon

Hvis tariffene endres i henhold til tidligere presenterte forslag fra NVE, vil det bli enda dyrere å innføre strømsparende tiltak i norske hjem. Det vil i tillegg føre til større usikkerhet for forbrukeren. Bjelland-Hanley mener derfor at konsekvensene per nå ikke er utredet godt nok til å skulle vedta endringer i nettleien.

– Myndighetene må sørge for et langt bedre kunnskapsgrunnlag før det trekkes konklusjoner om hvordan den fremtidige nettleien skal se ut. Det er viktig at vi nå blant annet får på plass data over et par år fra de nye digitale AMS-målerne, samt at vi avventer resultater fra flere pilot- og forskningsprosjekter som er satt i gang den siste tiden, konstaterer Bjelland-Hanley.


Tabell 1 – eksempel på effekt

Eksempel på potensielt scenario ved den foreslåtte Målt effekt-tariffmodellen. Ung, enslig forbruker i en liten bolig som allerede er energieffektivisert (F4) vil som tabellen viser kunne ende opp med mer enn dobbelt så høy årlig kostnad.

Eksempel på effekt.png

Om rapporten

Rapporten «Nye tariffer for nettleie – kostnadsanalyse for ulike husholdninger» er utarbeidet av NyAnalyse på vegne av Norsk solenergiforening og Solenergiklyngen. Datagrunnlaget er reelle tall på norske forbrukeres strømforbruk, segmentert i 10 forskjellige forbrukerprofiler (husholdninger). Priseffekten er simulert ved å plassere disse reelle forbruksprofilene i fem ulike nettområder som representerer storby-, by- og spredtbebygde områder (BKK, Hafslund, NTE, Norgesnett og Kragerø Nett) samtidig som man innfører nye effekttariffer. NyAnalyse har analysert hvilke endringer i årlige strømutgifter husholdningene vil få med de forskjellige tariffordningene som er foreslått. Totalt er 200 forbrukersituasjoner analysert.

English EN Norsk bokmål NO