Klyngens arbeid med ansvarlige leverandørkjeder

Medlemskap i Solenergiklyngen krever god etikk, produktkvalitet og faglig kompetanse. En viktig brikke i puslespillet er å kontinuerlig arbeide med ansvarlige og gode leverandørkjeder for produktene som våre medlemsbedrifter bruker eller leverer til kunder. 

 

Solenergiklyngen jobber kontinuerlig sammen med sine partnere for å ivareta høyest mulige etiske standarder i henhold til både norsk og internasjonalt lovverk. Vi har utarbeidet etiske retningslinjer som er vedtatt av klyngens partnere. Her fastsettes det krav til oppførsel og god forretningsskikk, som gjelder for klyngens partnere, samarbeidspartnere og ansatte.

 

Solenergiklyngen tar spørsmålet om sosial bærekraft på største alvor og mener det trengs en troverdig europeisk standard – som er tredjepartssertifisert og som sikrer en bærekraftig leverandørkjede uten for eksempel menneskerettighetsrisiko. I påvente av en, må hver enkelt bedrift gjøre sitt for å minimere risiko i sin egen leverandørkjede.

 

I den forbindelse tilbyr vi i samarbeid med vår søsterorganisasjon i Sverige og deres bransjeorganisasjon et skjema med relevante spørsmål som våre medlemsbedrifter kan bruke for å undersøke sine leverandørkjeder. Anbefalingen er at virksomheter stiller spørsmålene i skjemaet, til relevante aktører i leverandørkjeden, en gang per kvartal.

 

Last ned skjemaet her

 

En partner arbeider for gode arbeidsforhold ved å arbeide for at nasjonale og internasjonale lover og regler om arbeidsmiljø, diskriminering, organisasjonsfrihet og arbeidsvilkår blir overholdt. Partneren skal for øvrig forholde seg til lover, konvensjoner og retningslinjer om bærekraft og etikk på produksjons- og leverandørnivå, blant annet ved å arbeide for at det ikke forekommer tvangs- eller barnearbeid på noe stadie i verdikjedene der partneren er involvert.

 

Relevante internasjonale retningslinjer inkluderer:

• Arbeids- og menneskerettighetsstandardene skissert i ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen

• UN Global Compact

• OECDs Due Diligence veiledning for ansvarlige mineralleverandørkjeder

• FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter

 

Tvangsarbeid langs leverandørkjeden i solenergibransjen er en svært alvorlig bekymring for vår industri og alle andre europeiske sektorer som har en tilknytning til Xinjiang-regionen. Dette inkluderer mange bransjer som f.eks tekstiler og kraftelektronikk.

 

Det er ikke en utfordring som enkeltselskaper kan møte alene, og det jobbes derfor kontinuerlig med å utvikle retningslinjer for å hindre at den norske solbransjen bidrar til økonomien knyttet til tvangsarbeid i Xinjiang i Kina. Vi oppfordrer vi våre medlemmer til å ta i bruk due diligence prosesser, sertifiseringer, standarder, etiske retningslinjer og dedikerte klausuler i leverandørkontrakter.

 

Solenergiklyngens medlemmer kan også bruke Solar Power Europes Solar Sustainability Best Practices Benchmark. Denne ble publisert i mai 2021 for å undersøke sentrale ESG utfordringer for solindustrien og for å samle beste praksis fra hele verdikjeden. Den har spesielt fokus også på åpenhet i forsyningskjeden og tar sikte på å utvikle industristandarder for å forbedre sporbarheten og avdekke miljømessige og sosiale utfordringer i leverandørkjeden.

 

Solenergiklyngen jobber også sammen med andre bransjeaktører på europeisk nivå gjennom medlemskapet i Solar Power Europe. Utfordringen adresseres også av EU, som har annonsert at de vurderer et importforbud av produkter produsert med tvangsarbeid, og de har kommet med flere policyforslag, samt forslag til direktiver. Dette inkluderer en kommunikasjon om anstendig arbeid over hele verden og et «due diligence directive». For solindustrien vil dette påvirke leverandørkjedene for kinesisk produserte paneler – spesielt på kort og mellomlang-sikt, avhengig av hvordan regelverket og det potensielle importforbudet vil se ut. Vi venter flere detaljer rundt dette arbeidet i september 2022.

 

På lengre sikt vil et ønsket svar fra vår side være å lykkes med det arbeidet som pågår på EU-nivå om å hente den fullstendige industrielle verdikjeden for sol tilbake til Europa. Dette arbeidet er Solenergiklyngen sterkt involvert i på europeisk nivå, og vi leder arbeidet på norsk side. Solenergiklyngen har tatt flere initiativ overfor Nærings- og fiskeridepartementet, og avventer nå svar fra næringsministeren om videre norsk deltakelse i dette arbeidet.

English EN Norsk bokmål NO