Ideen om en felles grønn allianse ble lansert i februar 2022. Fokuset skulle være på et forsterket klima, energi og industrisamarbeid mellom Norge og EU, og denne ambisjonen er siden blitt fulgt op med politiske samtaler og konkrete planer for styrket samarbeid innen sektorer som batteri, kritiske råvarer og energi. Alliansen skal lage et overbygg for grønne sektorer hvor Norge og EU har gjensidig interesse av samarbeid.

Konkrete samarbeidsområder som blir nevnt er blant annet: Karbonfangst- og lagring, havvind, hydrogen, kritiske råvarer, batterier og grønn skipsfart. Avtalen med EU er ikke juridisk bindende. Det betyr at den ikke forplikter partene hverken juridisk eller økonomisk og skiller seg fra andre avtaler Norge har med EU, som f.eks klimaavtalen (som er forankret i EØS-avtalen og er bindende). Fra før har EU en lignende allianse med Japan.

Strategisk partnerskap om bærekraftige råmaterialer og verdikjeden for batterier

I tillegg til denne avtalen om en grønn allianse er også Norge og EU i dialog om å opprette industrielle partnerskap på ulike områder. I første omgang diskuteres det “et strategisk partnerskap om bærekraftige råmaterialer og verdikjeden for batterier” I følge energi- og klima diskuteres det at Norge og EU skal ha faste møter på embets- og ministernivå for å diskutere spørsmål rundt samarbeid her. Denne arbeidsgruppen skal møtes minst to ganger i året for å drøfte fremdrift og rapportere videre til et årlig møte på ministernivå som skal sikre forankring. Næringslivet skal inviteres inn som deltakere i abeidsgruppen.

Avtalen omfatter som nevnt metaller og råvarer hvor det erkjennes at Norge er en viktig samarbeidspartner. Vi er blant annet Europas største produsent av naturlig grafitt. Andre kritiske råmaterialer som nevnes i denne sammenheng er blant annet litium og kobolt som blant annet brukes i produksjonen av vindturbiner.

Solenergiklyngen mener solindustrien (prosessindustri) burde være et åpenbart samarbeidsområde som er viktig for både EU og Norge men foreløpig har vi ikke sett tegn til at dette er prioritert fra Norges side.

Les avtalen om grønn industriallianse mellom Norge og EU her.