RME har svart på oppdrag fra Energidepartementet om å foreslå en løsning som legger til rette for deling av fornybar strøm i næringsområder.

RME foreslår at det innføres ny delingsløsning i tillegg til den eksisterende og skal gjelde alle nettkunder som tarifferes energiledd som avspeiler marginale tapskostnader.

RME foreslår at produksjonsanlegg i denne delingsløsningen ikke kan overstige 5 MW installert effekt, og at produsenten kan dele kraft med virtuelt med nettkunder på samme eiendom og alle sine nabo- og gjenboereiendommer.

Solenergiklyngens vurdering er at vi synes vi har fått gjennomslag for mye her og at det er positivt med en modell for deling mellom næringsbygg. Men vår første reaksjon er at modellen ikke er god nok for næringsområder fordi man ikke kan dele mellom bygg innenfor et næringsområde, men kun med naboeiendommen.

RME skriver følgende: Produsenter kan kun dele med naboeiendommer. Det er ingen begrensning i hvor mange naboer du deler med – forutsatt felles grense eller at det er en gjenboereiendom.

Avgrensningen med nabo/gjenboereiendommer virker ikke tilpasset næringsområder slik Stortinget har bedt om: “Stortinget ber regjeringen lage en delingsordning tilpasset næringsområder som muliggjør deling av solkraft med høyere grense enn 1 MW” (Stortinget vedtak 924).

Rapporten kan leses i sin helhet her

Foto: Multiconsult