Om oss

Solenergiklyngen er bransjeforeningen for solenergi

Solenergiklyngen består av over hundre partnere og representerer over 2000 ansatte innenfor solenergi og energisystemer.

Solenergiklyngen er en Arena Pro klynge – en moden næringsklynge i det nasjonale klyngeprogrammet finansiert av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA.  Fra klyngeprogrammet mottar Solenergiklyngens partnere årlig støtte for å utvikle næringsklyngen videre og jobbe med innovasjon, kompetanse, utvikle nye prosjekter og møteplasser for å nevne noen områder. Det er styringsgruppen og partnerne som gir retning og prioriteringer i budsjett og handlingsplanen hvert år. 

 

Vi er organisert som en forening med hovedkontor i Oslo Sentrum på MESH Nasjonalteateret. 

Våre vedtekter kan du lese her.

Våre etiske retningslinjer kan du lese her.

Vårt pågående arbeid med ansvarlige leverandørkjeder kan du lese om her.

Vår GDPR policy finner du her

 

Våre mål

Visjon: Solenergi vil gi norsk verdiskaping og bidra til å møte Norges og verdens energibehov og klimamål.

Misjon: Vi skal bidra til ny ren kraft, transformere norsk industri og skape grønne arbeidsplasser i Norge og internasjonalt.

Hovedmål: Vi skal utvikle og skape vekst ved å industrialisere bærekraftige solenergi- og hybride løsninger. Dette gjør vi ved bruke areal og infrastruktur mest mulig klimavennlig, effektivt og lønnsomt.

Delmål:

Tredobling av omsetning norsk solindustri 7 til 25 mrd NOK innen 2025, en stor andel er eksport

50 nyetableringer og 100 etablerte med sol som nytt forretningsområde innen 2025

15.000 arbeidsplasser i Norge innen 2030 + lokale arbeidsplasser

Solproduksjon skal levere minimum 7 TWt i norsk kraftmix i 2030

Bidra til økt forsyningssikkerhet i Norge til bedre regelverk

 

Strategiske områder
 • Sol i systemet (nasjonalt). Utvikling av partnernes konkurransekraft og markedet i Norge, herunder større solkraftverk, integrasjon av sol i nett og bygg og hybride løsninger. 
 • Ren energi til alle (internasjonalt). Utvikling av partnernes konkurransekraft med det internasjonale markedet som fokus, herunder flytende solkraft, emerging markets og deltagelse på Intersolar messen i Munchen.  
 • Kapasitet for vekst (Kompetanse). Tilgang på arbeidskraft er i dag og fremover den største flaskehalsen for at markedet skal vokse. Posisjonering og kunnskapsarbeid for bedre rammebetingelser og bedre utdanningsløp fra fagskole til høyskole samt kurs og etterutdanning. Fokus er særlig flere installatører på kort sikt.  
 • Klyngeutvikling. I tillegg jobber vi med å utvikle klyngen med fokus på at klyngen kan stå på egne ben når basis finansiering går ut fra 2025. Møteplasser, strategiarbeid, posisjonering mm inngår her. 
 • Politikk og rammevilkår. Dette er en satsing utenfor offentlig finansiering men det er viktig å jobbe med konkrete endringsforslag for å få bedre rammebetingelser. Å rydde opp i utdatert regelverk er det viktigste.  
 •  
Markedsområder 
 • Bakkemonterte solkraftverk i Norge er på vei. Klyngen skal i 2022 utarbeide en bransjeveileder. Et tverrfaglig nettverk av stakeholders og interessenter inviteres til dialog. Egen faggruppe og ekstern ressursgruppe. 
 • Integrasjon av sol i nettet. Dialog med nettselskaper og andre viktige stakeholders for å finne gode løsninger.
 • Hybride løsninger og områdeutvikling. Havner, flyplasser og nabolag. Vi følger ulike cases her og deler kunnskap.
 • Flytende sol. Posisjonering er viktigst for å sikre skalering og vekst.
 • Emerging markets. Risiko avlastning og tilgang til kapital.
 • Prosessindustrien tar fart og man jobber med å ta verdikjeden tilbake til Europa. Her må Norge være med.
 • Batterigruppe utvikler forretningsmodeller og deler kunnskap.

Flere av disse har egne faggrupper for partnerne.

Innovasjonsplattform

 •  

Start up, Scale up & eksport

Solenergiklyngen er en næringsklynge med svært mange oppstartsbedrifter. Da vi talte opp noen år tilbake fant vi ut av en tredjedel av våre partnerbedrifter var under to år gamle. Det kommer nye spin-off bedrifter omtrent månedlig og det tyder på at dette er en bransje i vekst.

Solenergiklyngens innovasjonsplattform

Solenergiklyngen har utviklet tjenester for å gi partnerne hjelp til å starte opp og vokse videre som del av vår innovasjonsplattform. Dette er hva vi bidrar med;

 

 • Start-up. Innovasjonsrådgivning for nyetablerte. Våre forretningsutviklere hjelper med det meste som kobling til etablert industri, soft funding og innovasjonsrådgivning.
 • Scale up. Innovasjonsrådgivning til å vokse videre. Vi setter også sammen grupper av bedrifter som ønsker å søke finansiering og bidrar til prosjektutvikling. Vi kobler store og små bedrifter. EU rådgivning gjennom vår EU – rågiver.
 • Eksport. Våre forretningsutviklere bidrar til å koble partnerne på andre nettverk internasjonalt og sørger for at de får taletid som innledere på internasjonale events. Vi jobber tett med Innovasjon Norges dyktige utekontorer og rådgivere. Vi etablerer konkrete eksport løp og bidrar med å søke finansiering.
 • Kapital. Vi jobber med utvalgte finansmiljøer og vi styrker vi vårt nettverk videre.
 • Rammebetingelser. Vi jobber opp mot myndigheter for å spre kunnskap om barrierer både for vårt hjemmemarked og eksport. Solindustrien er blant de næringer som kan bidra til å tette eksport gapet for Norge videre.
 • Møteplasser. Vi arrangerer store og små events gjennom året. Vi er tilstede på Fornebu på møteplassen Energy.invented hvor vi kobler energiteknologi på tvers. Vi er tilstede i Rogaland og ønsker å bygge opp tilsvarende noder i de andre store byene.

 

 

 

English EN Norsk bokmål NO