Denne uken ble den årlige rapporten “The EU Solar Jobs Report” lagt fram av Solar Power Europe. Rapporten viser utviklingen av antall jobber i den Europeiske solbransjen, som ligger an til å bli Europas ledende teknologi for strømproduksjon.

Dette er de viktigste tallene fra fremleggingen av rapporten:

  • I 2022 vil 648000 mennesker være ansatt i EUs solenergisektor, de fleste i segmentet for implementering av solenergi.
  • Antall arbeidsplasser i solenergibransjen vokste med 39% sammenliknet med 2021, først og fremst drevet av den 43% årlige markedsveksten til 40,2 GW.
  • Kun 8,1% av årsverkene ligger i solcelleproduksjon, der de fleste er knyttet til produksjon av invertere. Hovedvekten av de totale årsverkene er i tilknyttingen til solcellepanel på tak.
  • Man anslår at antall ansatte i EUs solenergi vil øke til 24% i 2023. Dette vil føre til 805000 årsverk i 2025 og 1,2 millioner i 2027.

Politiske forslag for å dekke etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft i EU:

Den manglende arbeidskraften i solenergibransjen må kartlegges ved at medlemslandene i EU regelmessig rapporterer detaljert informasjon til Renewabel Energy Directiv (RED). Hensikten med rapporteringen skal være å kunne dannet et klart bilde av behovet for arbeidskraft og slik kunne gi et grunnlag for målrettede tiltak. Særlig vil sektorenes behov for å sikre at det finnes tilstrekkelig og tilgjengelig arbeidskraft gjennom bedre tilpasset utdannings- og opplæringsprogrammer være viktig.

For å møte kompetansemangelen i forbindelse med det grønne skiftet er det viktig at det etableres en sentral kommunikasjonskanal som kan samle informasjon om utdannings- og ferdighetsbehovene i EU. Det bør legges vekt på å styrke den tekniske utdanningen og utdanningen må være tilgjengelig og tilpasset alle som ønsker en karriere innenfor solindustrien. Det må også bygges broer mellom den teoretiske og den tekniske utdanningen for at de nødvendige ferdighetene og kompetansene i solenergisektoren skal dekkes. Opplæringsprogram og utdanning som fokuserer spesifikt på solenergiteknologi, installasjon og vedlikehold bør etableres. Det må oppmuntres til at studenter velger bygningsarbeid og elektro. Allerede utdannede innen disse områdene må få mulighet til å etterutdanne seg og de må oppmuntres og oppfordres til å velge arbeid i solenergiindustrien. Dette vil sikre at behovet for årsverkene i bransjen tettes og det styrker bransjens bærekraftige vekst.

Omskoleringsprogram, slik at arbeidstakere får mulighet til å tilegne seg ferdigheter og kunnskap innenfor solenergi, vil derfor være sentralt i arbeidet med å få nok kompetanse inn i solenergiindustrien. Det er mye kompetanse i olje-, gass og kullindustrien, som kan benyttes i solbransjen dersom det tilbys omskolering. Samtidig er den fornybare energibransjen i så rask endring at det bør oppmuntres til livslanglæring gjennom etterutdanning, kurs og opplæringsmuligheter for alle ansatte i bransjen. Energipolitikken og arbeidet med å tilpasse seg endringene i arbeidsmarkedet må derfor ta hensyn til at det nå trengs en mangfoldig og tilpasningsdyktig arbeidsstyrke. For å klare det må myndigheter, FoU-institusjoner, næringslivet og samfunnet samarbeide tett.

Systemer for at elektrikere og arbeidere med elektriske ferdigheter og kunnskap skal kunne arbeide i ulike EU-land bør også på plass. Disse systemene skal sikre at arbeidere med spesialisering innen solenergi enkelt kan reise mellom landene, at deres rettigheter og vilkår ivaretas og at kvalifikasjoner aksepteres i alle EU-land. Systemet vil sikre en jevnere fordeling av ferdigheter innad i EU og at behovet for kompetanse innen solenergi dekkes bedre. Det vil også være nødvendig å innlemme solindustriens kompetansebehov i innvandringspolitikken. Ved å gjøre det enklere for kvalifiserte personer å innvandre vil det være med på å dekke etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft i bransjen.

Det ble også snakket om at det bør lages systemer der de som faller utenfor jobb eller skole bør fanges opp og tilbys en mulighet til å skaffe seg erfaring i solenergibransjen. Bransjen er så allsidig at det vil være mulig å bruke industriens behov for kompetanse og ferdigheter som et viktig ledd i tilbakeføring til studier og/eller jobb.

Lenke til fullstendig rapport