KMD og OED har sendt ut på høring forslag om endringer i prosessen for bakkemontert solkraft. Departementene foreslår endringer i energiloven og pbl. som gjelder for prosess for etablering av konsesjonspliktige solkraftanlegg på bakken. Dette følger opp regjeringens vedtak om hvordan disse kan inkluderes i pbl. Det følger samme mønster som nylig ble vedtatt for vindkraft anlegg. Hovedformålet er å styrke kommunens rolle.

Vi tenker at det er bra med avklaringer for bakkemontert solkraft og at ved første øyekast ser det ut som et viktig grep for å få bygget ut flere TWh solkraft på bakke med lav konfliktgrad. Det vil sikre lokal forankring og gode lokale prosesser med kommunen som plan myndighet, noe som er positivt.

Det som dog er viktig å understreke er at at det legges opp til samordnet prosess mellom planprosess og konsesjonsprosess, og at det bør være hovedregelen. For mindre kommuner med lav kompetanse og kapasitet bør NVE som konsesjonsmyndighet organisere både plan- og konsesjonsprosess. Samordning med nettilknytning og DF fra Statnett er avgjørende for en smidig prosess. Samtidighet for planprosess og konsesjonsprosess for å unngå at ting stopper opp er noe vi må passe på.

På den andre siden kan dette i verste fall bety at søknadsprosessen blir mer tungvint og kostbar, og at det vil ta lengre tid å realisere prosjekter og bygge ut solkraft som Norge sårt trenger før 2030. For fremoverlente kommuner kan dette bøtes på ved at de tilrettelegger med omregulerte arealer på forhånd. Disse kommunene vil ha en fordel dersom de ønsker solkraftverk i bygda.

Det vi savner her er at regjeringen ikke samtidig legger frem forslag om unntak for konsesjonskrav for mindre anlegg på f. eks. under 10 MW og for gråarealer. Dette bør ha et fast track raskt.

Alt i alt er vi positive og vil sette oss godt inn i prosessen og gi et gjennomarbeidet innspill til høringen som har frist i slutten av januar. Vi ser frem til at regjeringen kommer med en helhetlig pakke for å realisere 8 TWh solkraft innen 2030.

Europower har omtalt saken her

Du kan lese forlag til høringen og saksdokumenter her

Foto: European Energy