solen

Solenergiklyngen er bransjeforeningen for solenergi i Norge og en Arena Pro klynge – en moden næringsklynge i det nasjonale klyngeprogrammet finansiert av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Fra klyngeprogrammet mottar Solenergiklyngens partnere årlig støtte for å utvikle næringsklyngen videre og jobbe med innovasjon, kompetanse og å utvikle nye prosjekter og møteplasser for å nevne noen områder. Det er styringsgruppen og partnerne som gir retning og prioriteringer i budsjett og handlingsplanen hvert år. 

Vi er organisert som en forening med hovedkontor i Oslo Sentrum, på MESH Nasjonalteateret.  

solen

Våre målsetninger

Visjon: Solenergi er en vesentlig del av norsk og global kraftforsyning, og den norske verdikjeden for solenergi er en moden og konkurransedyktig bransje som lykkes nasjonalt og internasjonalt.
 
Solenergi er avgjørende for en bærekraftig energiomstilling i Norge og i verden.

Misjon: Solenergiklyngen jobber for at medlemmene våre skal oppnå bedre rammebetingelser for vekst, innovasjon, kommersialisering og industriell utvikling av solbransjen nasjonalt og internasjonalt.
 
Solenergiklyngen er en sentral premissleverandør for beslutningstagere som former energilandskapet, og setter sol på dagsorden, for å bidra til en raskere bærekraftig energiomstilling.

Hovedmål: Partnerne i Solenergiklyngen skaper bærekraftige solenergiløsninger gjennom å bruke areal og infrastruktur mest mulig klimavennlig og lønnsomt

Delmål

Tredobling av omsetning norsk solindustri 7 til 25 mrd NOK innen 2025, hvorav en stor andel er eksport

50 nyetableringer og 100 etablerte selskaper med sol som nytt forretningsområde innen 2025

15.000 arbeidsplasser i Norge innen 2030

Solproduksjon skal levere minimum 8 TWh innen 2030

Bidra til økt forsyningssikkerhet i Norge

solen

Fokusområder

Bakkemonterte solkraftverk i Norge. Denne solkraften er på full fart inn i det norske markedet. Vi tilrettelegger for kunnskapsdeling på tvers av klyngen.

Integrasjon av sol i nettet. Dialog med nettselskaper og andre viktige stakeholders for å finne gode løsninger. 

Hybride løsninger og områdeutvikling. Havner, flyplasser og nabolag. Vi følger ulike cases her og deler kunnskap. 

Flytende sol. Posisjonering er viktigst for å sikre skalering og vekst. 

Emerging markets. Risikoavlastning og tilgang til kapital.

Prosessindustrien. Vi jobber med å ta verdikjeden tilbake til Europa. Dette er særlig viktig da prosessindustrien skyter fart.

Batteri/BESS. Vi utvikler forretningsmodeller og deler kunnskap.