solen

Solenergiklyngen er bransjeforeningen for solenergi i Norge og en Arena Pro klynge – en moden næringsklynge i det nasjonale klyngeprogrammet finansiert av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Fra klyngeprogrammet mottar Solenergiklyngens partnere årlig støtte for å utvikle næringsklyngen videre og jobbe med innovasjon, kompetanse og å utvikle nye prosjekter og møteplasser for å nevne noen områder. Det er styringsgruppen og partnerne som gir retning og prioriteringer i budsjett og handlingsplanen hvert år. 

Vi er organisert som en forening med hovedkontor i Oslo Sentrum, på MESH Nasjonalteateret.  

solen

Våre målsetninger

Visjon: Partnerne møter verdens energibehov og klimamål

Misjon: Partnerne i Solenergiklyngen bidrar til ny ren kraft og grønne arbeidsplasser i Norge og internasjonalt

Hovedmål: Partnerne i Solenergiklyngen skaper bærekraftige solenergiløsninger gjennom å bruke areal og infrastruktur mest mulig klimavennlig og lønnsomt

Delmål

Tredobling av omsetning norsk solindustri 7 til 25 mrd NOK innen 2025, hvorav en stor andel er eksport

50 nyetableringer og 100 etablerte selskaper med sol som nytt forretningsområde innen 2025

15.000 arbeidsplasser i Norge innen 2030

Solproduksjon skal levere minimum 7 TWt i norsk kraftmix innen 2030

Bidra til økt forsyningssikkerhet i Norge

solen

Fokusområder

Bakkemonterte solkraftverk i Norge. Denne solkraften er på full fart inn i det norske markedet. Vi tilrettelegger for kunnskapsdeling på tvers av klyngen.

Integrasjon av sol i nettet. Dialog med nettselskaper og andre viktige stakeholders for å finne gode løsninger. 

Hybride løsninger og områdeutvikling. Havner, flyplasser og nabolag. Vi følger ulike cases her og deler kunnskap. 

Flytende sol. Posisjonering er viktigst for å sikre skalering og vekst. 

Emerging markets. Risikoavlastning og tilgang til kapital.

Prosessindustrien. Vi jobber med å ta verdikjeden tilbake til Europa. Dette er særlig viktig da prosessindustrien skyter fart.

Batterigruppe. Vi utvikler forretningsmodeller og deler kunnskap.