solen

Bygg, integrasjon og områdeutvikling

I solenergiklyngen har vi en satsing på både bygg, sol integrert i bygg såkalt ‘BIPV’ og områdeutvikling. Solenergi kan legges på tak eller integreres i tak og fasader og erstatte bygningselementer. Det kan produsere solstrøm og solvarme. Norge sterk har kompetanse på bygg både innen industri og forskning. Vi har også produsenter av slike løsninger og en produksjon i Norge. 

Sol på næringsbygg

Sol på norske næringsbygg er lønnsomt i dag, og det området som er i sterkest vekst i Norge. Det var Oslo Kommune og Asko som gikk foran som krevende kunder og drev dette markedet fremover. Det er en rekke partnere over hele landet som leverer større prosjekter på norske næringsbygg i dag. 

Boliger og borettslag

Folket vil ha solenergi på sine boliger. Her er det flere som leverer med ulike betalingsløsninger. Det er noe lengre nedbetaling for en enebolig enn et næringsbygg, men dette er en langsiktig investering som gir forutsigbarhet i stadig endrede strømprisene. 

Borettslag har hittil vært fratatt muligheten for å benytte solenergi, fordi reguleringer har gjort dette mindre lønnsomt. Nå har politikerne gjort vedtak på dette som åpner opp for nye muligheter. 

Sol i landbruket

En rekke gårdsbruk trenger mye strøm fremover og solkraft kan være et alternativ, både melkeroboter og traktorer skal over på elkraft. Landbruket har store bygg med store takflater som egner seg godt for å bygge solanlegg. I tillegg til tak og fasader kan bakkemonterte anlegg som kombineres med jordbruk eller beitearaler være et alternativ, såkalt AgriPV. 

Bygningsintegrert solenergi (BIPV)

Sol integrert i tak og fasader som erstatter bygningselementer er en nisje som de norske leverandørene er dyktige på. Vi har både norske produsenter og installatører. Arkitektene er glad i BIPV fordi det er lekkert og stilrent og gir deg en aktiv fasade. 

Faggruppe

Kontakt forretningsutvikler og næringspolitisk ansvarlig, Dag Tore Seierstad i klyngeadministrasjonen for mer informasjon.

solen

Energisystemer og lagring

Som kjent varierer solinnstråling gjennom døgnet og gjennom året. Derfor må man alltid tenke at sol er integrert i et energisystem med ulike lagringsteknologier som back up når solen ikke skinner. Vannkraften er det viktigste batteriet, og vannkraft er regulerbar og kan styres etter vårt behov for strøm. Vi ser likevel at andre lagringsteknologier vokser fram, og prisen på batterier stuper og er svært aktuelt. 

Smart styring

Sammen med smart styring kan solenergi med ulike lagringsteknologier inngå i lokale energisamfunn, der man deler eller kjøper /selger strøm. Dette er det stadig mer fokus på i EU, mens Norge henger litt etter når det gjelder regulering og rammebetingelser for å få dette til å skje. Det foregår en rekke piloter og forskningsprosjekter som vi kan høste erfaring fra. I solenergiklyngen har vi partnere som har erfaring med flere ulike lagringsteknologier og vi har flere teknologiutviklere. Ta kontakt hvis du har spørsmål. 

Faggruppe

Det er etablert ‘faggruppe‘ for klyngens partnere, og man har en rekke møteplasser som setter relevante tema på dagsorden gjennom året. Kontakt forretningsutvikler Keron Denny i klyngeadministrasjonen for mer informasjon.

solen

Bakkemontert solkraft

Bakkemonterte solkraft anlegg er vi vant til å se rundt i verden der det er mer sol enn i Norge. Vi har blant verdens største solpark utbygger med selskapet Scatec som er kjernepartner i Solenergiklyngen.

Solenergiklyngen bidrar her mest med posisjonering og rammebetingelser. Det er stadig behov for mer kompetanse om hvordan storskala solkraft i verden kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Det er behov for nye ordninger for eksportfinansiering for å redusere risiko, fordi solparker bygges som oftest i land og på steder med politisk og finansiell risiko. 

Storskala solkraft i Norge?

I Norge har solkraft utbyggingen stort skjedd på tak og fasader på norske bygg. Slik tror vi også dette vil fortsette, og man har regnet seg frem til at teoretisk potensiale for utbygging er mellom 30 og 50 TWT (Kilde Veikart og Multiconsult). Med stadig nye planer om elektrifisering, så vil Norge i fremtiden ha et energiunderskudd allerede i 2030 om vi ikke bygger ut mer kraft. Solenergi er den enkleste og raskeste metoden for å bygge ut ny kraft, og dessuten gir solkraft minst konflikt og naturinngripen. 

Solparker kommer også til Norge og vi har flere partnere som har planer om å bygge solparker i nær fremtid. Solkraft har blitt mye rimeligere, solparker er lønnsomme og kan bygges ut uten subsidier. 

Matjord vil ikke bygges ned

Det mange områder som kan egne seg til å bygge solparker på bakken i Norge. Det kan være deponier hos avfallsanlegg, områder som er regulert for infrastruktur i dag, eller innenfor næringsparker hvor det er et stort behov for strøm på dagtid. Bakkemontert solkraft kan kombineres med matvareproduksjon eller beite for dyr, og slik sett være en ‘vinn- vinn’ situasjon for både grunneier og bonden. Solparker vil gjerdes inn, holde rovdyr ute og ha jevnlig tilsyn. Produksjon av mat og grønnsaker øke betraktelig viser flere pilotprosjekter med AgriPV. 

Gode prosesser

Alle som ønsker å søke NVE om å bygge solparker går gjennom en grundig prosess med dialog og forankring hos grunneier og kommune. Det gjøres en risikovurdering for å unngå arealkonflikter. Her er det viktig å lære fra vindkraft debatten.

Faggruppe 

Det er etablert en ‘faggruppe‘ for klyngens partnere, og man har en rekke møteplasser som setter relevante tema på dagsorden gjennom året. Forretningsutvikler Keron Denny er ansvarlig for denne i klyngeadministrasjonen.

Solparker kan også legges på sjø – se under for Flytende sol.

solen

Flytende solkraft

Flytende solkraft blir den neste store nisjen globalt. Norge med sin maritime kompetanse og erfaringer fra krevende prosjekter fra Nordsjøen, har alle forutsetninger for å ta del av i denne utviklingen. Vi har en stor gruppe bedrifter som jobber med flytende sol, der klyngens rolle er å bidra til å utvikle prosjekter og jobbe med posisjonering og rammebetingelser. 

Flytende sol på sjø

Et av prosjektene er satsingen Equinor har sammen med Moss Maritime for å teste teknologi utenfor Frøya, begge er partnere i Solenergiklyngen.  Solenergiklyngen har en rolle som tilrettelegger og bidrar her sammen med flere, blant annet Blått Kompetansesenter, IFE og Norsk Katapult. Ocean Sun er en leverandør som har kommet lengst med blant annet sitt prosjekt utenfor Grand Canaria. Det er stadig nye oppstartselskaper innenfor flytende sol blant klyngens partnere, annet Sunlit Sea og Glint Solar. Se full oversikt over partnere her

Flytende sol på vannkraftmagasiner 

Hybride systemer hvor vår vannkraft kompetanse kan knyttes sammen med kompetanse på solstrøm er en ny satsing i Solenergiklyngen. Bedriftspartnere og forskningsaktører jobber med å utvikle felles prosjekter på dette tema. 

Faggruppe

Det er en faggruppe som jobber sammen i og møtes jevnlig. Det holdes i tillegg en rekke events som annonseres på vår web og man reiser sammen som ‘team Norway’ på internasjonale møteplasser. Det er forretningsutvikler Keron Denny som leder arbeidet på flytende sol.

solen

Emerging markets

Solenergiklyngens partnere leverer ‘Ren energi til alle’ som er en av våre viktigste strategiske satsinger. Visjonen er å levere strøm til de i verden som trenger det mest. Det gjør partnerne gjennom storskala kraftprosjekter og off-grids løsninger. Dette bidrar til at de fattigste løftes ut av fattigdom. Barna kan gjøre lekser om kvelden, eller en familie kan drive sin lokale business fordi de har tilgang på strøm gjennom solenergi. Solstrøm er skalerbar teknologi som virker i en lampe eller et ‘solar home system’ – såkalt off-grids, eller via et mini-grid i en landsby eller en solpark utenfor en flyktningeleir. Solenergiklyngens partnere leverer både nettilknyttede prosjekter eller som distribuerte løsninger.  

Bistand og business

Her har vi mange partnere som leverer og Solenergiklyngen jobber sammen med bistandsorganisasjoner for å finne felles løsninger. Det er ikke nok med bistand alene, men det kan bidra til å utløse private midler som sammen tar oss nærmere målet. Solenergiklyngen jobber med rammebetingelser for finans og eksport, og med å sette tema på dagsorden hos offentlige myndigheter. 

solen

Norsk solindustri

I Norge har vi industri som produserer silisium og wafere som er innsatsfaktorer til solmoduler, med blant annet selskapene REC og Norsun i spissen. Disse produktene produseres med verdens laveste klimagassutslipp, blant annet fordi de bruker norsk ren vannkraft og stor grad av digitalisering.  

Med tiden vil verden i enda høyere grad etterspørre solmoduler med lavt CO2 avtrykk, i tillegg til lav pris og kvalitet. Da vil de norske selskapene bli foretrukket. Selskapene leverer allerede til krevende kunder som for eksempel det franske markedet.

Product Category Rule (PCR) & Environment Product Declaration (EPD)

I Solenergiklyngen har partnerne REC, Norsun ved hjelp av Asplan Viak og IFE jobbet frem selve oppskriften (PCR) for å dokumentere lavt utslipp (EPD) gjennom et felles prosjekt i Solenergiklyngen finansiert av Innovasjon Norge. Resultatet setter norsk solindustri på kartet som verdens mest bærekraftige. Detter legger internasjonale føringer for standardisering og klassifisering.

Les mer om dette på våre nyheter og podcaster

Det er etablert en ‘faggruppe‘ for prosessindustrien for klyngens partnere, og man har en rekke møteplasser som setter relevante tema på dagsorden gjennom året. Ta kontakt med Maja Busch Sevaldsen for mer info om faggruppen.