Fire sommerstudenter fra Multiconsult har på oppdrag av fornybarkonsernet Aneo utført en kartlegging, som viser at 113 norske næringsparker har potensial for å produsere 1 TWh solenergi. Dette gjelder så lenge rammebetingelsene blir lagt til rette for. Solkraft fra næringsparker kan dermed bidra til å dekke en god del av det norske målet om 8 TWh innen 2030.

– Dette viser at det er et stort potensial for solkraftproduksjon i næringsparker og at mesteparten kan brukes lokalt. Det betyr at vi kan slippe å bygge ut mye kraftnett, men det forutsetter at vi har ordninger som gjør at vi kan dele solkraften som blir produsert lokalt, sier Bjørn Thorud i fornybarkonsernet Aneo.

Den ferske kartleggingen viser at lokal kraftproduksjon kan bidra til mer effekt og kraft i næringsparker, uten at det må bygges mer nett. Regelverket som er i dag setter likevel begrensninger og solkraft må brukes sammen med andre energiløsninger for å dekke perioder med stort kraftbehov.

– I dag er det begrenset hvor mye kraft som kan deles lokalt, og det er behov for å finne ordninger for mer deling av solenergi lokalt. Da tror vi det er mulig at solenergi kan bidra til mer næringsutbygging lokalt, samtidig som solkraft kan bli en betydelig kraftressurs for Norge, sier Mette Kristine Kanestrøm, seksjonsleder for Sol og Smartgrid hos Multiconsult.

I revidert statsbudsjett ble Stortinget og regjeringen enige om et mål på 8 TWh solkraft i Norge i 2030. I en rapport som ble lansert i august kommer det frem at det er mulig å nå dette målet uten å utløse store nettinvesteringer. Dette krever imidlertidig målrettet politisk og teknisk tilrettelegging og regulering. Ved inngangen til 2023 utgjorde solkraft kun 0,25 prosent av strømproduksjonen, og planen er at solkraften på få år skal vokse 20 ganger til 5 prosent av den norske kraftmiksen.

Les mer om saken her

FOTO: Multiconsult