Landbruksdirektoratet har laget en rapport om utbygging av solkraftverk. Solenergiklyngen deler sine kommentarer.

Landbruksdirektoratet mener at det er behov for mer kunnskap om og forskning på konsekvensene av utbygging av bakkemonterte solkraftanlegg på jordbruks- og skogarealer i Norge. Solenergiklyngen er enig med Landbruksdirektoratet om at kunnskapsgrunnlaget for norske forhold begrenset når det gjelder solkraft på bakke. Samtidig har solbransjen ønsket en tettere dialog med både Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet uten at dette har skjedd i særlig grad.

Landbruksdirektoratet skriver at solkraft på bakke kan bli en driver for avskoging og nydyrking det ikke er jordbruksmessig behov for. Solenergiklyngen er enig, men det må ses i perspektiv hvilke tall vi snakker om. Solparker vil uansett være en svært liten del av arealet som flatehogges i Norge hvert år. Det er også viktig å ta hensyn til at der man konverterer skogarealer til solparker vil det også etableres grasproduksjon og beite som har mange fordeler for matproduksjon og naturmangfold. Etter levetiden til solparken og når konsesjonen har løpt ut, er det enkelt å fjerne solcellepanelene og plante skog igjen, hvis grunneier og myndighetene ønsker det.

I rapporten står det også at for utbygging på jordbruksarealer gir solcellepanelene en skyggeeffekt som gir reduserte avlinger og driftsmessige hindringer ved maskinell drift, og øker jordbrukets arealbehov. Solenergiklyngen mener at samlet sett gir både solkraft og matproduksjon bedret inntjening for landbruket gitt at man velger de riktige prosjektene.

Landbruksdirektoratet har bedt Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vurdere søknader om energikonsesjon for fire ulike solkraftanlegg som ligger til behandling hos NVE og ser på både klimagassutslipp og karbonkostnader. Solenergiklyngen mener at alt i alt er vi for at vi får tydelige kriterier som gjør at vi velger gode arealer og prosjekter som bidrar til redusert klimagassutslipp og samtidig bevarer naturverdier og fritidsinteresser.

Vi er i startgropen på solkraftutbygging på bakken i Norge og akkurat nå er vi mest bekymret for å begrense og forsinke prosjekter før vi kommer i gang. Vi trenger flere prosjekter for å få erfaring. Gjør vi ikke nok for å bygge ut mer fornybar kraft, får det store konsekvenser både for klimaet og for tilgang til rimelig strøm i alle landets kommuner.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Solenergiklyngen har ikke fått lest hele rapporten og kommentarer i denne teksten står i forhold til utdrag som er lest.

Foto: El av Sol fra Buer solkraftverk i Østfold. Driftsettelse er planlagt 1. mars 2024.