Solenergiklyngen, Fornybar Norge, NBBL, Nelfo og Norsk Eiendom har lansert en rapport med et samfunnsøkonomisk faglig grunnlag, som kan bidra til utformingen av virkemidler og rammevilkår som tilrettelegger for en utbygging av 8 TWh solkraft innen 2030.  
 
Rapporten sier at dersom vi hverken får 8 TWh solkraft eller 8 TWh annen produksjon innen 2030, kan vi vente oss kraftpriser 5 til 10 prosent over det den ellers vil være. Videre sier rapporten at ulempen med strømdeling for andre nettkunder er mindre enn fordelen de samme kundene vil ha av at det bygges ut solkraft.  

Solkraft kan endre hvordan vi forholder oss til strømproduksjon, og gjør det mulig for eiere av boliger, yrkesbygg, kommuner, industri og landbruket å bli egne kraftprodusenter. Lagring, smart styring og deling vil sammen med solkraften gjøre energisystemet mer fleksibelt og effektivt. Dette gjelder spesielt hvis vi lykkes med å utvikle lokale energisamfunn. Norge har ambisiøse mål, og skal vi lykkes må eiere av bygg og solkraftprodusenter mobiliseres til å investere i størrelsesorden 80-100 milliarder kroner. 

Rapporten sier at de viktigste kategorier av solkraft for å nå målet om 8 TWh innen 2030 er bygningsmonterte anlegg av alle typer, og i noen grad anlegg på grå arealer. I et perspektiv fram mot 2030 kan anlegg på grønne arealer være økonomisk attraktive, men for mange slike prosjekter kan det være svært tidkrevende å innhente nødvendige tillatelser.  

Det mest lønnsomme segmentet for sol på bygg er store bygningsmonterte anlegg der en del er privat- og bedriftsøkonomisk interessant allerede, for eksempel dersom egenforbruket er høyt og/eller anlegget ikke medfører betydelige nettkostnader. 

Ifølge rapporten nås ikke målet om 8 TWh uten effektive og virkningsfulle tiltak.  

Rapporten slår fast at mer strømdeling, mer omfattende fritak for nettkostnader eller offentlige avgifter, eller pålegg om solkraft på bygg eller ved offentlig infrastruktur vil bidra til høyere eller raskere utbygging enn vi ellers ville ha sett. Likevel vil målet om 8 TWh solkraft i Norge innen 2030 ikke nås uten mer presise virkemidler som styrker lønnsomheten. Det anbefales at: 

– For bakkemonterte anlegg og større bygningsmonterte anlegg (yrkesbygg) bør utgangspunktet være konkurransebaserte støtteordninger 

– For boligbygg bør utgangspunktet være rettighetsbaserte støtteordninger, ved å utvide tilbudet til private husholdninger sammenlignet med dagens Enova-støtte. 

Rapporten bygger på “Solkraft i bygningsmassen og samfunnet” (Multiconsult, 2023), som gir en analyse av hvordan solkraft kan integreres i kraftsystemet på en best mulig måte teknisk, økonomisk og regulatorisk. Der finnes det forslag til teknisk og regulatorisk verktøykasse som tar sikte på å unngå unødvendige kostnader ig belastninger i strømnettet. Disse forslagene er avgjørende for å nå 8 TWh innen 2030. 

Elektrifisering og grønn næringsutvikling i Norge vil kreve store mengder kraft i årene som kommer. Derfor har Stortinget vedtatt et mål for ny solenergi på 8 TWh innen 2030 og bedt regjeringen om en konkret handlingsplan innen revidert nasjonalbudsjett i 2024. Vi håper denne rapporten vil bli et faglig underlag for regulering og virkemidler for å nå dette målet på en samfunnsøkonomisk god måte. 

Les hele rapporten her