I rapporten «Solkraft i bygningsmassen og samfunnet», utarbeidet av Multiconsult for Solenergiklyngen, Nelfo og NBBL vises det til hvordan 8 TWh kan fases inn i kraftsystemet uten store ekstra nettinvesteringer. Det faglige underlaget viser at dersom vi klarer å stimulere til høy andel egen- og lokalbruk vil bekymringene om tilgjengelig nettkapasitet kunne dempes og ofte fjernes helt. Det kan vi få til med f.eks tekniske tiltak, delingsordninger, dynamisk struping og andre regulatoriske grep. Her finnes det også en verktøykasse for å unngå unødvendige kostnader og belastninger på strømnettet.  

  «Teknoøkonomisk potensial for solkraft på bygg» er utarbeidet av Multiconsult for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, NBBL, Solenergiklyngen, Nelfo og Byggevareindustriens Forening. Denne rapporten viser bl.a modellberegningene med Statnetts basisprisscenario og dagens rammebetingelser med 60 % selvkonsum at det anslås et teknoøkonomisk potensial på tak på 0,4 TWh pr. år. Med nye vilkår for forbrukerfleksibilitet og delingsordninger uten nettleie for delt solstrøm, øker dette teknoøkonomiske potensialet til 3 TWh pr. år.   

Rapporten viser at 0,4 TWh er lønnsomt med dagens prisforventninger og at dagens rammebetingelser må forbedres. Med ytterligere stimulering som for eksempel bedre støtteordninger, viser analysen at sol på bygg kan ta en hoveddel av 8 Twh målet, bakkemontert sol vil utgjøre resten. Funnene her er i tråd med at NHO og LO i Kraftløftet har bedt regjeringen sette delmål om at 5,5 TWh av solkraften i 2030 kommer fra bygningsmassen.  

Solenergiklyngen mener at det er risiko for at solutbyggingen stopper opp før den har kommet skikkelig i gang, med mindre rammevilkårene blir bedre. Spesielt fordi det er nedgang i byggebransjen og det merkes både hos folk flest og eiere av næringsbygg. Dette er en utfordring som må møtes med bedre rammebetingelser, da eiere av bygg og solkraftprodusenter skal mobiliseres til å investere i størrelsesorden 80-100 milliarder kroner for å produsere kraft til eget behov og for salg. Dette vil være et viktig tiltak for å unngå et kraftunderskudd i Norge de nærmeste årene.  

   

Det viktigste tiltaket er å fjerne regulatoriske barrierer og hindringer for investeringer i sol på bygg. Støtteordningene er spesielt viktige de første årene fram mot 2030 for å få fart på markedet, og kan fases ut etter hvert som vi får skalaeffekter i det norske markedet og kostnadene på solenergi synker på sikt  

Lenker til begge rapporter:  

Les hele rapporten “Solkraft i bygningsmassen og samfunnether  

Les hele rapporten “Teknoøkonomisk potensial for solkraft på byggher