Forslag om å endre konsesjonssystemet for solkraftanlegg på land har vært på høring, med frist 31.1.2024.

Solenergiklyngen har jobbet sammen med en intern arbeidsgruppe bestående av Energeia, Differ, Hafslund, Aneo, Thommessen, Hydro Rein, Multiconsult, Solkraft Sør, Hybridtech for å sette sammen et felles innspill, som også har vært på høring i klyngens faggruppe for bakkemontert solkraft. Innspillet er også oversendt Fornybar Norge og Energinettverket for kommentarer.

Solenergiklyngen støtter formålet med endringen av konsesjonssystemet, som er å styrke kommunenes rolle. Dette er viktig for å få bygget ut solenergiprosjekter på bakke som ikke møter stor lokal motstand. Solenergi kan med enkle grep gi et signifikant bidrag til å forbedre Norges kraftbalanse.

Vi mener imidlertid virkningene av den foreslåtte lovendringen i beste fall er uklar, og i verste fall er svært negativ for å nå Stortingets overordnede mål om å øke takten på utbygging av solenergi i Norge. Vi ber derfor om at de foreslåtte endringene utsettes inntil virkningen er avklart og man har skaffet seg erfaring med hvordan de foreslåtte endringene fungerer i praksis for vindkraft, hvor de nylig er vedtatt.

Les Solenergiklyngens høringssvar i sin helhet her.

Se også saken om rapporten fra Landbruksdirektoratet her.